2017 Demand Gen : STEM Education 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษากับการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน ในความมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยดำเนินการจัดการอบรมทั่วไทย 4 ภาคให้กับครูผู้สอนทั้งจากภาครัฐและเอกชน

 

 

\

 

2017 Office of the Basic Education Commission (OBEC) : iPad in Classroom

การอบรมเชิงปฏิบัติให้กับครูในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดยดำเนินการจัดอบรมความรู้พื้นฐานในการใช้งาน iPad ในห้องเรียนและการสร้างสื่อการสอนที่หลากหลายด้วย iPad ทั่วไทย 4 ภาค เป็นเวลาภาคละ 2 วัน 

 

2017 Anuban Songkhla : iPad Experiences for Kids and Book Creator workshop

กิจกรรมเปิดประสบการณ์เรียนรู้กับห้องเรียน iPad ให้น้องๆโรงเรียนอนุบาลสงขลาได้ทำความคุ้นเคยกับ iPad และเรียนรู้การทำงานเป็นทีมจากการสร้างหนังสั้นร่วมกับเพื่อนๆ

Page 3 of 3

© 2017. All Rights Reserved. Sukanda Jongsermtrakoon